Opis przebiegu praktyki

Pobierz

Umiejętności nabyte podczas praktyki: 5. Kompetencje społeczne zdobyte w trakcie praktyki: 8 6.. (jednostka organizacyjna, wykonywane czynności) .dla osób, które są szczere i podeszły odpowiedzialnie do sytuacji przedstawiamy przykład sprawozdania z praktyki zawodowej.załącznik nr 3 do regulaminu studenckich praktyk zawodowych w szkole wyższej ekonomii i zarządzania …Armii Krajowej 101, Punkt 2.1.. Każde pole musi zostać dokładnie uzupełnione i opisane.. Liczba godzin.. Data zawarcia Porozumienia w sprawie organizacji praktyk studenckich Potwierdzenie rozpoczęcia praktyki Zakończenie praktyki Wpisuje zaliczający (opiekun praktyk z ramienia TSzW) Data rozpoczęcia praktyk Pieczęć instytucji i podpis osoby reprezentującej Data/ Ilość godzin praktyki Rodzaj praktyki .1.. Efekty kształcenia, które Student osiąga poprzez realizację praktyk zawodowych:IV) Charakterystyka praktyki 1) Praktyka logopedyczna trwa 80 godzin zegarowych (1 godzina zegarowa = 60 minut).. ________________________________________ Termin realizacji praktyki.. Student kierunku FIR może odbywać praktyki w: - Urzędach Państwowych (Gminy, Miasta, Starostwa, Wojewódzkich itd) - Instytucjach Państwowych - Firmach prywatnych, biurach rachunkowych - fundacjach, stowarzyszeniach, instytucjach non profit 2.. Imię i nazwisko opiekuna praktyki w placówce..

Opis przebiegu praktyki.

Przebieg praktyki.

Jeśli rozliczenie praktyk następuje poprzez umowę o pracę/dzieło itp. proszę traktować wykonywaną pracę jako praktyki i stosownie wypełnić ten dokument.. Jeśli rozliczenie .. o przebiegu praktyk przedstawionych przez zakład pracy oraz studenta, 3. publikacji ofert praktyk, opracowanych przez zakład pracy, w portalu informacji o praktykach dostępnym tylko dla .POTWIERDZENIE ODBYCIA PRAKTYK L.p.. Prowadzone przez studentkę lekcje obejmowały podstawę programową, były starannie przemyślane i przygotowane pod względem metodycznym i merytorycznym, konspekty były przygotowane we właściwy sposób, proporcje pomiędzy poszczególnymi etapami jednostki lekcyjnej zostały zachowane, tempo lekcji właściwe.informacje o przebiegu praktyk, czyli jak wygląda struktura organizacyjna w zakładzie pracy, zakres obowiązków praktykanta, ramowy harmonogram zadań wykonanych przez praktykanta podczas całego okresu, wszelkie uwagi i wnioski odnośnie całego okresu praktyk,Opis przebiegu praktyki (wypełnia student; w razie braku miejsca proszę dołączyć dodatkową kartkę) (podpis studenta) Author: Lenovo Created Date: 06/30/2020 00:02:00 Title: Opis przebiegu praktyki Last modified by:Opis przebiegu diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się, dysharmonii w rozwoju, wraz opracowanymi przez studenta pomocami diagnostycznymi (np. arkusze obserwacji, kwestionariusze wywiadu, ankiety, analiza wytworów dziecka itp.) (3 opisy przebiegu diagnozy) - podpisane przez studenta i potwierdzone podpisem i pieczęcią przez opiekuna praktykiOpiekun Praktyki- Elżbieta Kitowska W ramach praktyki studentka zapoznała się ze strukturą organizacyjną oraz z dokumentami ośrodka tj.: Statutem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lęborku, Regulaminem Ośrodka, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Programem Wychowawczym i Programem Profilaktycznym.Po zakończeniu praktyk przeprowadzono z uczestnikami indywidualne wywiady o charakterze pogłębionym (IDI - Individual in Depth Interview), a uzyskane informacje przeanalizowano pod kątem opinii praktykantów na temat Programu..

(od dn. - do dn.) przebieg praktyki.

Przeprowadzono także analizę treści (content analysis) Dzienników Praktyk.. Względem wymogów, jeżeli praktyki mają odbywać się przez okres 8 tygodni, czyli 2 miesięcy.. • Potrafię nazwać rodzaje materiałów hutniczych oraz maszyny i urządzenia zajmujące się ich obróbką.Tytuł: "Sprawozdanie z praktyk zawodowych" (najlepiej wyróżnioną czcionką) Miejsce odbywania praktyk oraz dokładne daty ich trwania; Twoje imię i nazwisko; Kierunek kształcenia (jeśli jesteś studentem, dopisz nazwę specjalizacji, rok studiów i numer indeksu) Miejsce i czas sporządzenia sprawozdania (np. Warszawa 2020) Część właściwa:Podczas praktyki studentka poznała pracęświetlicy szkolnej oraz biblioteki szkolnej.. Każde pole musi zostać dokładnie uzupełnione i opisane.. Niniejsze opracowanie jest raportemOpisowa ocena odbytej przez studenta praktyki nauczycielskiej powinna uwzgl ędnia ć poni ższe elementy 1. przygotowanie merytoryczne • Student zna podstaw ę programow ą oraz zakres tre ści programowych realizowanych w ramach zaj ęć • Student zna zało żenia organizacyjne szkoły, w której realizuje praktyk ę-studentka wykazuje umiejętności organizacyjne, potrafi dobrze zaplanować przebieg zajęć - skutecznie wykorzystuje umiejętności językowe, organizując dzieciom zabawy zarówno w języku polskim, jak i angielskim..

Wiedza nabyta podczas praktyki: 4.

OPIS PRZEBIEGU PRAKTYK DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE Studenci na kierunku Zarządzanie zobligowani są do zrealizowania obligatoryjnych praktyk zawodowych, których sprawozdanie składane jest w trakcie V semestru studiów I stopnia.. • Zapoznałam się z zagrożeniami wypadkowymi występującymi w firmie.. Data realizacji.. W każdym miesiącu osoba zatrudniona jako praktykant powinna pracować we wzorcu pełnego etatu.OPIS PRAKTYK Sprawozdanie musi zostać wypełnione na komputerze.. Może to znacząco wpłynąć na końcową ocenę.. Podpis opiekuna praktyk.OPIS PRAKTYK Sprawozdanie musi zostać wypełnione na komputerze.. Podczas 3 tygodniowej praktyki zajmowałam się m.in.: - wprowadzaniem danych do systemów informatycznych, - sporządzaniem dokumentacji, - obsługą poczty wychodzącej i przychodzącej, - obsługą ksero - segregacją dokumentów, - weryfikacją dokumentów pod względem merytorycznym, - selekcją dokumentów, - dbaniem o przestrzeń biurową, - odbieraniem i przełączaniem rozmów telefonicznych, - tworzeniem zestawień i raportów, - pomocą w bieżących zadaniach pracowników.1) OPIS NABYTEJ WIEDZY: W wyniku odbytej praktyki: • Posiadam wiedzę na temat obowiązujących w miejscu praktyki przepisach BHP.. Zaliczenie praktyki na podstawie: Imię Wydział Informatykistudia podyplomowe w zakresie.. Po odbyciu przez daną .Szczegółowy opis każdego zadania oraz czas w jakim były one wykonywane.. Pieczęć placówki, w której odbywa się praktyka.. • Potrafię nazwać dokumenty materiałowe, produkcyjne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt