Sprawozdanie z klasyfikacji rocznej

Pobierz

OCENY ZACHOWANIATreść sprawozdania: Ocena klasyfikacji rocznej: Podpis nauczyciela: Data: Title: Sprawozdanie z nauczania indywidualnego (klasyfikacja roczna) Author: SOSW Last modified by: jdarnikowski Created Date: 6/8/2017 12:06:00 PM Other titles:SPRAWOZDANIE Z KLASYFIKACJI .. Najlepszy uczeń / średnia ocen Średnia ocen klasy Szczególne osiągnięcia uczniów (klasy 4-8 na szczeblu co najmniej powiatowym, klasy 1-3 na szczeblu co najmniej dzielnicowym)Stan w dniu klasyfikacji Klasyfikowani Nieklasyfikowani Z dostosowywaniem wymagań eduk.. chłopców b) klasyfikowanych nieklasyfikowanych promowanych niepromowanych Lp.z oceną opisową pozytywną Niesklasyfikowanych.. Oceny z nauczania i zachowania są wystawione zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.. SPRAWOZDANIE Z KLASYFIKACJI ROCZNEJ KL Last modified by: Użytkownik systemu Windows Company:SPRAWOZDANIE Z KLASYFIKACJI .. szkolnego wzoru sprawozdania - odpowiedzialny wychowawca klasySPRAWOZDANIE Z KLASYFIKACJI ROCZNEJ KL Author: zsgsietesz Last modified by: Szatkowski Created Date: 6/12/2012 3:46:00 PM Company: zsg Other titles: SPRAWOZDANIE Z KLASYFIKACJI ROCZNEJ KL .SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY Z KLASYFIKACJI ROCZNEJ UCZNIÓW KLAS IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO.. uczeń / przedmiot.. Imię i nazwisko wychowawcy _____ Klasa_____ liczba uczniów _____Stan w dniu klasyfikacji Klasyfikowani Nieklasyfikowani Promowani Niepromowani Z dostosowywaniem wymagań eduk..

Sprawozdanie z klasyfikacji rocznej kl. I - III.

stan klasy: wychowawca: Średnia ocen:2 Protokół posied zenia zesp ołu klasyfikacyjnego w sprawie klasyfikacji rocznej S t r o n a 2 Posiadający orzeczenie PPP o kształceniu specjalnym Liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym Przyczyny nieklasyfikowania ( imię nazwisko przyczyna) III.. Nazwisko i imię wychowawcy klasy: 2. uczeń / przedmiot.. Imię i nazwisko Uczniowie napotykający trudności w nauce Imię i nazwisko Opis trudności Zachowanie Zachowanie Liczba uczniów % uczniów WzoroweOceny z przedmiotów i zachowania są ustalone, wpisane w dzienniku zajęć oraz podane uczniom.. Uczeń / wynik w konkursie, zawodach, itp. III.. ROK SZKOLNY 2018/2019.. zwolnionych.. (na podstawie opinii PPP) Posiadających orzeczenie PPP o dysleksji, dysortografii, dysgrafii Posiadający orzeczenie PPP o kształceniu specjalnym Liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnymSprawozdanie z wyników klasyfikacji rocznej 2014/2015 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Sokołowie Podlaskim Klasy Liczba uczniów Klasy I Klasy II Klasy III Klasy IV Klasy V Klasy VI Razem % ogółem 74 65 58 54 51 49 351 100 klasyfikowanych 74 65 58 54 51 48 + (1 klasyfikowany sanatorium) .SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY Z KLASYFIKACJI ROCZNEJ UCZNIÓW Rok szkolny ………………………….. 3 i więcej ocenami ndst.. rok szkolny 2017/2018.. 2 Średnia ocen klasy Szczególne osi ągni ęcia uczniów Ucze ń / wynik w konkursie, zawodach, itp. II..

Przygotowanie arkuszy sprawozdawczych klasyfikacji rocznej wg.

KLASA ………… wychowawca - …………………………………….. I .uczniowie z ocenami niedostatecznymi.. Stan w dniu klasyfikacji ----- Klasyfikowani Nieklasyfikowani Promowani Promowani z wyróżnieniem Niepromowani Ze średnią od 4,75 Ze 100% frekwencją Bez ocen ndst Z ocenami ndst (łącznie) w tym : z 1 oceną ndst z 2 ocenami ndst z 3 i więcej ocenami ndstSPRAWOZDANIE Z KLASYFIKACJI rocznej/ko .. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawiskach .. Z dostosowywaniem wymagań eduk.. (na podstawie opinii PPP) Posiadających orzeczenie PPP o dysleksji, dysortografii, dysgrafii Posiadający orzeczenie PPP o kształceniu specjalnym Liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnymAuthor: Krystyna Created Date: 06/05/2019 01:10:00 Title: Wyniki klasyfikacji za rok szkolny 2011/2012 Last modified by: Bogusław Majcher CompanyUczniowie, którzy uzyskali najwyższy wynik w nauce oraz wzorową i bardzo dobrą ocenę z zachowaniaSPRAWOZDANIE Z KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ KL Author: Bojanowicz Marta Last modified by: SP_Borki_Nizińskie Created Date: 1/31/2018 11:32:00 AM Company: ZALTO-BIS Other titles: SPRAWOZDANIE Z KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ KL Sprawozdanie z klasyfikacji za I semestr/końcowo rocznej kl. 1-3 rok szkolny …sprawozdanie wychowawcy z klasyfikacji ŚrÓdrocznej/rocznej uczniÓw klasy ….. w roku szkolnym 2020/2021..

Stan klasy w dniu klasyfikacji:z dnia 18.06.2021r.

KLASA ………… wychowawca - …………………………………….. I .SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY Z KLASYFIKACJI ROCZNEJ.. i dostatecznych.. z oceną opisową negatywną/ uczeń.. rocznej/końcowej roku szkolnego……………….. KLASA ………… wychowawca - …………………………………….. I .klasyfikacji rocznej kl. VI) Nie ukończyli szkoły (dotyczy klasyfikacji rocznej kl. VI) Ukończyli szkołę z wyróżnieniem (dotyczy klasyfikacji końcowej kl. VI) Bez ocen ndst.. Informacje ogólne: Klasa Wychowawca klasy Liczba uczniów w klasie: a) w dniu klasyfikacji dziewcząt.. chłopcówSPRAWOZDANIE Z KLASYFIKACJI .. Wyniki nauczania 1.. Informacje ogólne: Klasa Wychowawca klasy Liczba uczniów w klasie: a) w dniu klasyfikacji dziewcząt.. (na podstawie opinii PPP) Średnia ocen klasy:1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc. 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc. 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc. 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc doc. 5.sprawozadnie z klasyfikacji klas 1-3 doc. 6.sprawozdanie z klasyfikacji za semestr/rok .SPRAWOZDANIE Z KLASYFIKACJI KLAS MATURALNYCH Author: oskar Last modified by: Oskar Created Date: 4/16/2015 8:58:00 AM Company: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Other titles: SPRAWOZDANIE Z KLASYFIKACJI KLAS MATURALNYCHZ wyróżnieniem Z jedną oceną niedostateczną Z dwoma ocenami niedostatecznymi Z trzema i więcej ocenami niedostatecznymi Z opinią z PPP Uczniowie wyróżnieni Lp..

Nie podlegających klasyfikacji art9 ust 1 i 4 USO Najlepszy uczeń .

Świadectwa z wyró Ŝnieniem Stypendia za osi ągni ęcia w nauce lub sporcie Najlepszy ucze ń / średnia ocen .. ilość uczniów/ przedmiot/ dane ucznia.. Uczniowie z kłopotami dydaktycznymiStan w dniu klasyfikacji Klasyfikowani Nieklasyfikowani Z dostosowywaniem wymagań eduk.. w. roku szkolnym .. Zestawienie uczniów, którzy uzyskali oceny niedostateczne ( działania mające na celu umożliwienie uczniom .. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Stawiskach .. Szczególne osiągnięcia uczniów.. uczniowie bez ocen dopuszczających .. (na podstawie opinii PPP) Posiadających orzeczenie PPP o dysleksji, dysortografii, dysgrafii Posiadający orzeczenie PPP o kształceniu specjalnym Liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnymSPRAWOZDANIE Z KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ KL Author: Bojanowicz Marta Last modified by: Marek Created Date: 10/28/2011 7:42:00 AM Company: ZALTO-BIS Other titles: SPRAWOZDANIE Z KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ KLSprawozdanie z klasyfikacji semestralnej/rocznej klas IV - VIII, III gimnazjum.. rok szkolny 2018/2019..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt