Na ilustracjach przedstawiono obszary występowania i kierunki wybranych wiatrów

Pobierz

Literami od A do F .Rysunek, na którym przedstawiono wysokość górowania Słońca nad horyzontem Elbląga w dniach równonocy, oznaczono numerem A. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.. Oblicza Geografii 1 Reforma 2019 3.. Chwilę później zaczniemy dołączać kolejne odpowiedzi, które przygotowują .Cyklon tropikalny - przemieszczające się nad oceanami najintensywniejsze energetycznie zjawisko cechujące atmosferę, związane z układem niskiego ciśnienia, w którym nie występują fronty atmosferyczne.. Cyklon tropikalny rozwija się nad ciepłymi wodami i odznacza się cyrkulacją cykloniczną (tj. o kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na półkuli północnej i kierunku .Wyjaśnij znaczenie występowania charakterystycznych wiatrów na życie i działalność człowieka.. μουσώνες - zmienny) - układ wiatrów, które zmieniają swój kierunek na przeciwny w zależności od pory roku.. Przykłady wpływu wiatrów na życie i działalność człowieka: ogromna rola monsunów w rozwoju rolnictwa w Azji południowo-wschodniej - monsuny letnie przynoszą wilgotne masy powietrza z nad Oceanu .wskazuje na mapie świata obszary występowania lodowców górskich i lądolodów wskazuje na mapie świata obszary występowania wieloletniej zmarzliny charakteryzuje rodzaje wód podziemnych na podstawie schematu analizuje schemat basenu artezyjskiego omawia powstawanie źródeł i ich rodzaje na podstawie ilustracji Uczeń:występowania wód artezyjskich lodowcowe na Ziemi i Grenlandiiwymienia obszary występowania gejzerów wieloletniej zmarzliny Uczeń: omawia cykl hydrologiczny na podstawie schematu przedstawia bilans wodny na Ziemi i jego zróżnicowanie w różnych warunkach klimatycznych wskazuje na mapie obszary o deficycie oraz zasolenia mórznadmiarze wodytemperatury na świecie wskazuje na mapie obszary występowania ekstremalnych temperatur na Ziemi wyjaśnia mechanizm cyrkulacji powietrza w strefie międzyzwrotnikowej i w wyższych • wyjaśnia przyczyny występowania strefy podwyższonego i obniżonego ciśnienia na kuli ziemskiej • omawia znaczenie wiatrów stałych,temperatury na świecie wskazuje na mapie obszary występowania ekstremalnych temperatur na Ziemi •wyjaśnia mechanizm cyrkulacji powietrza w strefie międzyzwrotnikowej i w wyższych szerokościach geograficznych wyjaśnia przyczyny występowania strefy podwyższonego i obniżonego ciśnienia na kuli ziemskiej omawia znaczenie wiatrów stałych,ich wpływ na środowisko przyrodnicze oraz życie i działalność człowieka - wyjaśnia skutki występowania siły Coriolisa dla środowiska przyrodniczego i działalności ludzkiej- (m.in. wpływ tej siły na kierunek stałych wiatrów, prądów morskich, torów ruchu pocisków i rakiet) 20-21..

8.1 from 77 RozwiązanieWyróżniamy wiele typów wiatrów.

Uczniowie otrzymali arkusze z geografi wraz z .Zadania maturalne z Geografii Temat: Geografia fizyczna Polski Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. − zasięgi najważniejszych zlodowaceń plejstoceńskich.. (1 pkt) Podaj nazwę metody kartograficznej, za pomocą której przedstawiono na mapie: - ukształtowanie powierzchni: metoda izolinii - obiekty noclegowe: metoda punktowa Zadanie 2.Na mapie literami od A do D oznaczono wybrane obszary, na których występują formy polodowcowe.. Diagramy pokazują wielkość i rodzaj przedstawianego zjawiska lub jego strukturę (np. udział procentowy poszczególnych składników zjawiska).WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII dla klas 1 (liceum 4-letnie) W XLIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im.STEFANA BANACHA W WARSZAWIE Na podstawie: Oblicza geografii 1- zakres rozszerzony Wydawnictwo NOWA ERA Wymagania na poszczególne ocenyNa mapie świata wyróżnione obszary oznaczono literami A - G. Na podstawie: Atlas geograficzny, Gimnazjum, W S i P, Warszawa 2009 Do podanych zjawisk dobierz jeden obszar, najbardziej zagrożony ich występowaniem..

Dokonaj analizy informacji o dwóch rodzajach wiatrów.

Szkoła ponadpodstawowa.. Czas, odwieczny problemtemperatury na świecie •wskazuje na mapie obszary występowania ekstremalnych r na Ziemi wyjaśnia mechanizm cyrkulacji powietrza w strefie międzyzwrotnikowej i w wyższych szerokościach geograficznych •wyjaśnia przyczyny występowania strefy podwyższonego i obniżonego ciśnienia na kuli ziemskiej • omawia znaczenie wiatrów stałych,Metoda kartodiagramu Metoda kartodiagramu polega na prezentacji wartości liczbowych zjawiska za pomocą wykresów wstawionych w konkretnym miejscu występowania charakteryzowanego zjawiska lub w środku obszaru, którego dotyczą.. BRYZY - są to wiatry występujące na wybrzeżach mórz i wielkich jezior, wiejące od obszaru chłodniejszego do nagrzanego.. Wiatr możemy podzielić na stały, zmienny, okresowy i nieokresowy.. Są to wiatry sezonowe między oceanem a lądem.. Polub to zadanie.. Informacje o książceMonsun (z grec.. Pokaż więcej.. Oceń to zadanie: Średnia: 4.83.. Przyporządkuj wymienionym typom lodowców numery, którymi oznaczo­no na mapie charakterystyczne obszary ich występowania, oraz litery odpowiadające właściwym ilustracjom.. Agnieszka.. Zadanie 8.1 Podaj literę odpowiadającą ilustracji, która przedstawia wiatr wywierający bardzo duży wpływ na gospodarkę państw południowej i południowo-wschodniej części Azji, i zapisz nazwę tego wiatru..

(2 pkt) Na schemacie przedstawiono ogólną cyrkulację atmosfery.

Wyślij.. Wiatr stał - pasaty - posiada w warstwie tarciowej kierunek północno - wschodni na półkuli północnej oraz południowo - wschodni na półkuli południowej.Obszary występowania i cechy wiatrów lokalnych .. Zadanie 10 .odnajduje na mapie obiekty geograficzne przedstawione na fotografii Uczeń: la miejsce geografii wśród innych nauk omawia źródła informacji geograficznej, ich przydatność i możliwości wykorzystania przedstawia podstawowe ilościowe i jakościowe metody badań geograficznych oraz możliwości ich wykorzystania na wybranychwykorzystania na wybranych przykładach opracowuje kwestionariusz ankiety na wybrany temat dotyczący problemu badawczego wyjaśnia, na czym polega cyfrowa metoda prezentacji zjawisk GIS stosuje wybrane metody kartograficzne do prezentacji cech ilościowych i jakościowych środowiska geograficznego interpretuje dane liczbowe• wskazuje na mapie obszary występowania wiatrów stałych, okresowych i lokalnych • przedstawia warunki niezbędne do powstania opadu atmosferycznego • wskazuje przyczyny nierównomiernego rozkładu opadów atmosferycznych na Ziemi • rozpoznaje rodzaje opadów i osadów atmosferycznych • odróżnia front ciepły od frontuodnajduje na mapie obiekty geograficzne przedstawione na fotografii Uczeń: la miejsce geografii wśród innych nauk omawia źródła informacji geograficznej, ich przydatność i możliwości wykorzystania przedstawia podstawowe ilościowe i jakościowe metody badań geograficznych oraz możliwości ich wykorzystania na wybranych ..

Zadanie 9. rozwiąż na podstawie barwnej mapy przedstawiającej obszary występowania osadów czwartorzędowych.

Zadanie 11.. Lodowiec fieldowy - 2 - C Lodowiec dolinny - 3 - B Lodowiec dendrytyczny - 4 - A Podaj nazwę typu lodowca, którego nie wymieniono w tabeli, a którego miejsce występowa­nia .Geografia poziom podstawowy dla TECHNIKUM - ODPOWIEDZI.. willy Zadanie 9.. X : Powstaje na skutek dużych kontrastów termicznych i barycznych między lądem a wodą.. Na podstawie: J. Kondracki, Geografia fizyczna Polski, Warszawa 1967.Uzupełnij tabelę.. Zbiór zadań maturalnych w formie arkuszy, możesz .Sep 18, 2021Zadanie 1.. Literą X wskazano wybrany obszar w Polsce, wyznaczony zasięgami dwóch zlodowaceń.. Rozróżnia się: monsun letni (morski) z pogodą deszczową, związaną z niskim ciśnieniem nad lądem i wysokim nad morzem,Zobacz galerię (30 zdjęć) 2.. Około godziny 14.30 pojawi się w tym miejscu arkusz CKE.. Uzasadnij swój wybór.. Zadanie 9.. Każdy z nich powstaje w wyniku charakterystycznych dla pewnego obszaru lokalnego warunkach.. Uzupełnij kolumnę tabeli.. Zmieniające kierunek dwa .tylko wiatru przedstawionego na ilustracji: obu wiatrów: A: B: Zmienia kierunek w cyklu dobowym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt