Czynniki egzogeniczne rozwoju regionalnego

Pobierz

Czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego - kryteria segmentacji Każda jednostka przestrzenna ma określone warunki (możliwości) swojego rozwoju.. Strona 4.. Zeszyty Naukowe.. Dzięki istniejącym potencjałom zwiększa się konkurencyjność jednostki terytorialnej oraz dochodzi do poprawy jakości życia jej mieszkańców.. Jej punktem zwrotnym jest to, że na terytoriach słabo rozwiniętych nie można zainicjować rozwoju jedynie na podstawie uwarunkowań wewnętrznych, które są niesatysfakcjonujące.. : 22 31 12 222; fax: 22 33 77 601 Cena 49 zÙ ISBN 978-83 .Potencjał rozwojowy regionu wynika z czynników wewnątrzregionalnych.. Ze względu na jego wielowymiarowy i złożony charakter oraz brak możliwości bezpośred-niego pomiaru, naukowcy zajmujący się problematyką badania rozwoju regionów przyjmują szereg merytoryczno-formalnych założeń, dotyczących między innymi zmiennych pełniących rolę determi-nant .Rozwój lokalny i regionalny Teoria i praktyka Rozwój lokalny i regionalny.. Nauki Ekonomiczne" 2005, t. XIX, z.. Rola ta pole­ ga na: (a) .Czynniki kształtujące rozwój regionalny Terytorialnośćrozwoju Zasadnicz ą cech ą rozwoju regionalnego jest jego terytorialno ść.. Czę-sto określany jest jako swoisty skrót myślowy, obejmujący szersze spektrum zjawisk gospodarczych, społecznych iprzestrzennych 21.. W obrębie klimatu wyróżnia się jego elementy:BARIERY ROZWOJU LOKALNEGO W POLSCE..

czynniki bariery rozwoju regionalnego.

Wymiar terytorialny dotyczy warunków organizacyjnych, które maj ą za zadanie ułatwia ć prowadzenie działalno ści gospodarczej.egzogenicznych, do których można zaliczyć zewnętrzne źródła finansowania.. Następnie opisano czynniki rozwoju regionalnego, przyjmu-jąc drugi z ww.. W: .. miasto) mniejszego aniżeli rozwój regionalny , -rozwój lokalny jest przykładem autonomicznego modelu rozwoju .Czynniki rozwoj społeczno-gospodarczegu o regionów w, ty m także regionów przy-granicznych, możn podzielia nća dwie zasadnicz grupe y z punktu widzeni kierunka u oddziaływania na proces rozwoju, a mianowicie na czynniki zewnętrzne (egzogeniczne ) oraz czynnik wewnętrzni (endogeniczne)e 7.Brol19 poddaj c analizie rozwój regionalny wyró *nia trzy grupy czynników rozwojowych i wyró *nia: 19 R. Brol,Czynniki rozwoju regionalnego, /W:/Metody oceny rozwoju regionalnego, Red. naukowa: D. Strahl, Wydawnictwo AE Wrocáaw, Wrocáaw 2006, s. 16.Koncepcja rozwoju egzogenicznego opiera się na czynnikach zewnętrznych..

metody oceny rozwoju regionu.

1.pojecie regionu typologia regionalny.. wybrane koncepcje rozwoju regionalnegoRozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody właściela serwisu zabronione.CZYNNIKI ROZWOJU Czynniki zewnętrzne i czynniki wewnętrzne Podział na czynniki wyznacza charakter teorii rozwoju regionalnego Teorie oparte na czynnikach zewnętrznych to teorie "rozwoju od góry" (egzogenicznego) Teorie oparte na czynnikach wewnętrznych to teorie "rozwoju od dołu" (endogenicznego) CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE Globalizacja Tworzenie się instytucji i organizacji ponadnarodowych Koniunktura międzynarodowa (zbyt produktów) Relacje między władzą centralna i regionem .Czynniki zewnętrzne rozwoju regionalnego obejmują zmiany w jego makrootoczeniu pochodzące z procesów globalizacji, integracji europej- skiej oraz warunków makroekonomicznych takich jak: podatki, wydatki na B+R, zmiany ustro- jowe i polityczne, konkurencyjność innych regionów, polityki sektorowe .Czynniki egzogenne są to elementy środowiska otaczającego organizm, których różnorodność polega na skali natężenia, a nieskończona wręcz zmienność na ilość kombinacji między elementami współwystępującymi.Katastrofa ekologiczna, ekologiczna klęska, drastyczne zmiany środowiska abiotycznego (abiotyczna sfera) wywołane czynnikami naturalnymi - klęski żywiołowe (np. pożary, powodzie, susze, huragany, cyklony, wybuchy wulkanów, ale też lokalny masowy rozwój pasożytów, szkodników itp.) lub pod wpływem działalności człowieka .Rozwój regionalny jest jednym z częściej podejmowanych zagadnień prowadzonych badań nauko-wych..

Przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa.

Beck e-mail: h 4 p:// tel.. Poziom rozwoju gospodarczego gmin wykazuje wyraźne zróżnicowanie w przekroju regionalnym i znacznie silniejsze w przekroju miasto-wieś.. Dyskusja nad jego istotą, wsparta defini-cyjnym ujęciem i poszukiwaniem determinant rozwoju regionalnego, tworzy rdzeń niniejszych rozważań, które zdają się rozwijać i przybliżać sens takich terminów, jak: rozwój, region, rozwój regionalny i jego determinanty.. Obserwacja procesów długiego trwania dowodzi, że w Polsce zawsze lepiej rozwinięte były terytoria zachodnie .Sta ń czyszyn E.: Endo- i egzogeniczne czynniki i formy rozwoju lokalnego.. Praktyka pokazuje, że czynniki endo i egzogeniczne wzajemnie się uzupełniają i w efekcie wspólnie występując w obszarze finansów gminy dają pozytywny efekt możliwości rozwoju.2.. Systematykę podstawowych czynników rozwoju regionalnego odnoszących się do współczesnych realiów życia społeczno- gospodarczego Polski można również przeprowadzić biorąc za podstawę sześć podstawowych czynników wraz z określeniem ich głównych aspektów: kapitał ludzki, materialny, finansowy i .Europejskiej Współpracy Terytorialnej jako czynnika rozwoju regionalnego.. Klimat - jest najważniejszym czynnikiem rozwoju rolnictwa wpływającym także istotnie na pozostałe..

Wybrane zagadnienia].czynniki endo- i egzogeniczne.

UWARUNKOWANIA ROZWOJU REGIONALNEGO Pojęcie rozwoju regionalnego jest trudne do jednoznacznego zdefiniowania.. A short summary of this paper.Najważniejszymi czynnikami sprawczymi rozwoju gospodarczego są: mobilizacja społeczna, wykształcenie oraz import kulturowy.. Czynniki rozwoju regionalnego można sformułować i pogrupować według przyjętych współcześnie aspektów rozwoju regionalnego, a mianowicie: 1. czynniki ekonomiczne: wielkość i sposób funkcjonowania regionalnego rynku dóbr i usług, tendencje zmian na regionalnym rynku pracy, dynamika popytu regionalnego i zmian w jego strukturze, zmiany dochodów ludności, przedsiębiorstw i organów samorządu terytorialnego działających w regionie, wzrost kapitału zaangażowanego w .Z punktu widzenia rozwoju regionów istotne znaczeniemająrównieżtakie aspekty, jakaktywnośćza­ wodowaludności,poziomwykształcenia,wielkośćbezrobocia.. Aleksander Noworól.. Teoretycznie zainicjowanie procesu rozwojowego powinno wywoływać trwały, długookresowy i samo- dzielny rozwój.Różnorodne, najważniejsze czynniki warunkujące rozwój regionalny.. 3 [Gospodarka regionu na Jednolitym Rynku Europejskim.. Rozważania kończy odniesienie do rozwoju lokalnego, którego trwałą dynamikę uznaje się współcześnie za główny czynnik napędzający rozwój regionalny.I Czynniki rozwoju rolnictwa.. Czynniki rozwoju rolnictwa dzielą się na przyrodnicze oraz pozaprzyrodnicze.. Rozwój i regionSzczegółowe rozważenie ich wpływu na sprawne działanie w obszarze finansów gminy pokazuje, że są one nieodzownym elementem rozwoju gospodarczego.. podziałów.. Zagraniczna, podobnie jak polska lite-ratura na temat rozwoju regionalnego jest bardzo bogata.Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i ocena modeli programowania polityki rozwoju województw w Polsce..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt