Opis sytuacji wychowawczej w klasie

Pobierz

Przykłady opinii wychowawcy klasy o uczniu.Opis przypadku skutecznej pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniem trudnym w Szkole Podstawowej nr 23 Poniedziałek , 04 lipca 2011 Marcin ( imię chłopca zostało w opisie zmienione ) to uczeń klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 23 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Tarnowie w roku szkolnym 2010/2011.Ankieta badająca problemy wychowawcze w internacie.. wykonywanie dekoracji klasy według potrzeb.. Anna Ziniewicz.. Interesujemy się wszystkim, co nas otacza.. Autor: Jolanta Oskwarek 21 Sty 2010, 16:09 Pani Agnieszka Piontek-Prusinowska przekazała nam do opublikowania przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 szkoły podstawowej.Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze.. .W wyniku dwutygodniowego pobytu dziecka w w/w Oddziale i uczęszczaniu w zajęciach szkolnych w klasie łączonej III stwierdzono, że Dominik lepiej skupiał uwagę.. Ewelina Pęcak.. Sławomir Muszyński.. Nauczyciele w pierwszych dniach września zbierają dane, wypełniają druk, a następnie przekazują go pedagogowi.. Dodano: 4 września 2018.. Sytuacje wychowawcze są warunkiem wywołania u wychowanka określonej aktywności.We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.Ocena aktualnej sytuacji wychowawczej w klasie (osiągnięcia, niepowodzenia): Dotychczasowe podjęte środki zaradcze przez wychowawcę klasy celem poprawy zachowania uczniów: Ocena współpracy z rodzicami:Opis i analiza przypadku Opis i analiza przypadku ucznia niedostosowanego społecznie posiadającego zdiagnozowaną nadpobudliwość psychoruchową, deficyty w rozwoju poznawczym, trudności w koncentracji uwagi oraz kształtowanie się cech dyssocjalnych osobowościW podejściu tym przedmiotem badania jest stan klasy jako środowiska społecznego: relacje interpersonalne, funkcjonowanie grupy w sytuacjach trudnych, poziom rywalizacji (koncentracji na sobie), skłonność i zdolność do kooperacji, normy, role, stosunek do wymagań, sposób wykonywania zadań, relacje klasa - nauczyciel (wychowawca).mocne i słabe strony klasy; problemy wychowawcze z uczniami, uczniowie nadpobudliwi, wyobcowani z klasy, szczególnie uzdolnieni; opis działań wychowawczych podejmowanych przez wychowawcę w celu integrowania zespołu klasowego; opis działań mających na celu przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym uczniów, uczestnictwo w kulturze, inicjatywy, akcje społeczne uczniów; współpraca z samorządem; współpraca z pedagogiem i Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną;W taki oto sposób powstał bardzo ciekawy zestaw filmów, które można wykorzystać do zdalnej pracy wychowawczej..

Informacja o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka.

Stargard SzczecińskiUniwersytet Dzieci w Klasie oferuje gotowe, bezpłatne scenariusze lekcji i projekty edukacyjne z różnych dziedzin nauki.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, sumiennie wykonują swoje obowiązki.. Uwaga, to jest tylko początek artykułu Aby zobaczyć całość, zaloguj się lub załóż konto.. wysuwanie propozycji do ocen z zachowania.. Sytuacja wychowawcza .. Jeśli gdzieś warto szukać opcji wideokonferencji to właśnie w tym obszarze.. godziny wychowawcze.. włączanie się do wybranych zadań.. Załóż konto i korzystaj z materiałów!Godzina wychowawcza lub szerzej: interakcje z wychowawcą i koleżankami, kolegami, z klasą, są bardzo ważnym elementem edukacji zdalnej.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Przygotowany przez pedagoga kwestionariusz należy rozdać wychowawcom klas (najlepiej podczas posiedzenia rady pedagogicznej rozpoczynającej nowy rok szkolny).. Uczniowie po obejrzeniu filmu mogą odpowiadać na pytania zawarte pod opisem danego filmu i dyskutować ze sobą i wychowawcą za pomocą cyfrowych komunikatorów.Jest nas w klasie 24, w tym 11 dziewczynek i 13 chłopców.. Jesteśmy klasą, która uczy się nie źle.Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam..

Ankieta o relacjach w klasie i agresywnych zachowaniach.

Na godzinach wychowawczych poruszano tematy związane ze zdrowiem, uzależnieniami i ich konsekwencjami, dbałością o środowisko, potrzebą szacunku i tolerancji, spędzaniem czasu wolnego.Zadania które należy zaliczyć do zadań opiekuńczych wychowawcy klasy to m.in.: - zwracanie szczególnej uwagi na tych uczniów, którzy mają trudności w nauce, - analizowanie przyczyn niepowodzeń uczniów w pracy szkolnej i podejmowanie środków zaradczych, - dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły; badanie przyczyn opuszczania przez nich zajęć szkolnych; udzielanie wskazówek i podejmowanie inicjatywy w sprawie organizowania pomocy dla tych, którzy opuścili .Arkusz sytuacji wychowawczej w klasie.. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. Lucyna Piotrowicz.. Uczniowie klasy 3f maja duże poczucie humoru, co często kończy się punktami minusowymi.. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski "Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .ü za osiągnięcia w nauce 1 uczniowi klasy 6 sp (w ubiegłym roku 4uczniom ) ü za osiągnięcia sportowe - 1 uczniowi ( absolwentowi szkoły) Ad.4 Efekty pracy wychowawczej w statystyce..

Dzieje się tutaj bardzo wiele śmiesznych, dziwnych, czasem nawet i tragicznych sytuacji.

narady ,dyskusje na godzinach .Oskwarek - Portal dla Nauczycieli.. W czasie godziny wychowawczej można wesprzeć uczniów w mierzeniu się z emocjami, które teraz się w nich kumulują.. uczeń przejawia znaczące trudności wychowawcze i w zachowaniu .. nasilone wybuchy złości, zachowanie się w sposób złośliwy lub mściwy, impulsywność, reakcje nieadekwatne do sytuacji, uniemożliwianie prowadzenia zajęć lekcyjnych, częste zwracanie na siebie uwagi, zachowania .Analiza sytuacji wychowawczej w Szkole Podstawowej w Kotulinie - sygnalizowane problemy W wyniku obserwacji, dokonanych badań, którymi objęto wszystkie podmioty szkoły - Rada Pedagogiczna stwierdziła występowanie w sporadycznych wypadkach niekorzystnych zjawisk wychowawczych: - agresja fizyczna i słowna uczniów, wulgaryzmyudział klasy w imprezach klasowych i szkolnych.. udział klasy w pracach samorządu szkolnego.. Analizując sytuację w mojej klasie 30% uczniów nie identyfikuje się z zespołem,odczuwają brak oparcia w kolegach i doznawanie szykan.Sądzę, że jest to spowodowane dużym zróżnicowaniem emocjonalnego rozwoju moich wychowanków.Tylko nieliczni stworzyli w sobie poczucie własnej wartości.Większa .Arkusz sytuacji wychowawczej w klasie..

Na zajęciach uczymy się nowych rzeczy i rozwijamy różne umiejętności i zdolności.W której klasie ?)

Praca z tak małymi dziećmi wiąże się z nieustannym naciskiem na kształtowanie samodzielności, uspołecznianiem, a także oddziaływaniem na pozostałe funkcje .sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuŃczej w i pÓŁroczu w grupie v - "krasnoludki".. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.. Plan Pracy Wychowawczej był realizowany zgodnie z treściami wychowawczymi, a tematy były oparte na Planie Pracy.. Jesteśmy weseli, uśmiechnięci i ciekawi świata.. Wałcz.. Wychowawca w oczach rodzica.. Są zawsze przygotowani do lekcji i mają odrobione prace domowe.W przypadku braku poprawy w zachowaniu dziecka lub pogłębieniu się trudności przy stosowaniu powyższych zaleceń wskazany jest bezpośredni kontakt wychowawcy z Poradnią w ramach Punktu Konsultacyjnego lub po wcześniejszym umówieniu się na konkretny termin oraz przeprowadzenie badań kontrolnych (sfera emocjonalna) nie wcześniej niż .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. udział członków klasy w opiece nad dziećmi młodszymi w czasie przerw.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.Sytuacje wychowawcze - o określony zespół zdarzeń, pośród których należy umieścić wychowanka, by wywołać i utrwalić pewne formy jego aktywności.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Chętnie malujemy, śpiewamy i wspólnie się bawimy.. Grupa dzieci 3,4 - letnich, to ciągłe wyzwania, które na co dzień należy pokonywać.. Warszawa .. Informacja o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu.. Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym.. Jarosław .. Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt