Powtórzenie wiadomości o zdaniu

Pobierz

GWO) - zaplanowane na godzinę powtórzeniową przed sprawdzianem dla gimnazjum.. czasownik tw o r zy zdanie, jest w zdaniu n a j w a żn i e j s zy m wyrazem!. Inaczej w zdaniu (2) - tutaj oznajmia, że pójdzie do kina wtedy, gdy odrobi lekcje.. Obejrzyj poniższy film .. Czasownik oznacza c zy n n o ś c i i s ta n y Czasownik to c zę ś ć mo w yklasa 5dPublikacja zawiera powtórzenie wiadomości o częściach zdania (n.podst.. Uwagi do scenariuszaZnajdź i popraw błędy w zdaniach.. Podmiot to cz$é zdania nazywajaca osoby, zwierzeta, przedmioty, zjawiska, o któ- rych czynnoŠci, stanie lub wtaŠciwoŠci mówimy za pomoq orzeczenia.. Wykonaj polecenia związane z tekstem.. Metody pracy: - pogadanka heurystyczna,Temat nr 19: Powtórzenie wiadomości o imiesłowach Polecenie: Proszę, abyście odszukali w zeszycie temat dotyczący imiesłowów: jak się nazywają, jak się dzielą, .. 5) Pogratuluj sobie wiedzy ze składni.. Lekcja z e-podręcznika; Materiał dodatkowy 1; Materiał dodatkowy 2; Materiał dodatkowy 3; Materiał dodatkowy 4; Materiał dodatkowy 5; Lekcja 16.. Temat #17: Ja rymuję, gdy się dobrze czuję!. Na początek mała przypominajka (zapisz notatkę w zeszycie): .. równoważnik zdania przedstawia się przy pomocy falującej linii) 4) Nazwij zdania składowe.. Strona 2 3.. ZANI ZŁOŻON - zbudowane z dwóch lub więcej zdań składowych, ma zazwyczaj co najmniej dwa orzeczenia.zdaniu (1) ktoś oznajmia po prostu, że odrobi lekcje i pójdzie do kina..

4.Powtórzenie wiadomości o czasowniku.

Formy pracy: - indywidualna, - praca w grupach.. zatem.Wyróżnisz: Podmiot szeregowy, czyli podmiot składający się z szeregu wyrazów.Wyrazy w podmiocie szeregowym są równorzędne, np. Ania i Kasia mają świetne oceny.. Treść.. brak.. -uświadomiliśmy sobie, jak ważny jest efektywny sposób uczenia się, angażujący różne rodzaje pamięci (wzrokową, słuchową, motoryczną)Powtórzenie wiadomości.. Co już wiemy o czasowniku?. Zdanie pojedyncze rozwinięte to, takie wypowiedzenie, które oprócz podmiotu i orzeczenia, posiada również inne części zdania w .1.. Podkreśl w zdaniach podmiot i orzeczenie.. Czasownik odpowiada na pytania: - c o r o b i ?. Przypomnij sobie wiadomości o związkach składniowych Język polski - zdalne nauczanie 8a - 17.04.2020r.. - str.232 Notatka w zeszycie 1.. .Składnia - powtórzenie do sprawdzianu.. Rozwiń podane zdania różnymi określeniami .. Pełni ono taką funkcję, jak okolicznik w zdaniu pojedynczym.. 30.03.2020 r. Otwórz podr.. 1)Oni często podróżują samolotem.. Dzisiaj przypominamy sobie kolejne części zdania- dopełnienie i okolicznik.Jun 23, 2020Temat #17: Ćwiczymy wykres zdania pojedynczego.. Rozpoznaj typ zdania podrzędnego.Podsumowując lekcję, nauczyciel ponownie prosi o przypomnienie wiadomości na temat części zdania oraz związków, jakie między nimi zachodzą..

Temat #16: Powtórzenie wiadomości o rymach.

Załączniki .. Nauczyciel rozdaje uczniom odbitki kserograficzne ćwiczeń .. Uczeń: - rozpoznaje i nazywa części zdania, - potrafi przeprowadzić analizę składniową zdania wielokrotnie złożonego, - wie, że ten sam wyraz może pełnić różną funkcje w zdaniu,Temat : Powtórzenie wiadomości o zdaniach złożonych współrzędnie .. Gramatyka, co z głowy nie umyka; Gramatyka - Z. Czarneckiej) oraz ćwiczenia utrwalające (Język polski 3/1 wyd.. Pobierz (docx, 14,7 KB) Komentarze drawingpin, 2009-12-12Temat: "Rozbieramy zdanie", czyli powtórzenie i utrwalenie wiadomości o składni zdania pojedynczego.. Powtórzenie wiadomości o budowie zdania (podmiot i orzeczenie) Przypomnę sobie budowę zdania i podstawowe wiadomości o podmiocie i orzeczeniu.. Ćwiczenie 2.. Czas trwania: 45 minut Data: 5 czerwca 2012 r. Godzina rozpoczęcia: 10.50 (4. lekcja) .. - zadaje pytania o każdą część zdania.. Uczniowie przepisują z arkusza papieru notatkę pod tematem lekcji .. Filmy.. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO WYBRANE ZAGADNIENIA SKŁADNIA WYKRES ZDANIA POJEDYNCZEGO ZADANIA Dokonaj analizy poniższych zdań.. POLECANE STRONY Szkolenia Akademii GWO; Blog GWO; Labirynty wiedzy; Programy komputerowe GWO; O NAS Historia GWO; Kodeks Dobrych Praktyk; Pod patronatem; Napisali o nas; Projekty UE; Regulaminy ..

Powtórz wiadomości o częściach zdania - podr.

Umiejętności .. Zdanie - wypowiedzenie zawierające czasownik w formie osobowej.. b) złożone - zdanie zawierające więcej niż jedno orzeczenie, np. Była ładna pogoda, więc wyszliśmy na spacer.-równoważnik zdania - wypowiedzenie niezawierające orzeczenia, np. Za chwilę przerwa.Składnia - powtórzenie.. Pójdę na spacer wtedy, gdy przestanie padać, a ty możesz zrobić to, co zechcesz.. Hej, wysoko ci u nas technika stanęła, wysoko.Zdania wielokrotnie złożone - ćwiczenia - Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o zdaniach wielokrotnie złożonych.. Jeśli w zdaniu jest mowa o dwóch czynnościach, które nie są wykonywane w tym samym czasie, wtedy wykorzystujemy imiesłów przysłówkowy uprzedni.Lekcja 15.. Podmiot domyślny - tak powiesz o podmiocie, którego w zdaniu nie ma, a którego możesz się domyśleć z kontekstu zdania, np.Odłożyliśmy pójście do kina na sobotę.TEMAT: Powtórzenie wiadomości o rodzajach wypowiedzeń.. Temat #18: Wykresy zdań pojedynczych - utrwalenie wiadomości za pomocą Instrukcji obsługi języka polskiego.. Zdanie - Gdy odrobię lekcje określa pod względem czasowym zdanie ; pójdę do kina.. Po każdym uzupełnionym zdaniu podaj w nawiasie pytanie o określenie oraz jego nazwę .Mar 2, 2021Temat: Powtórzenie wiadomości o budowie zdania pojedynczego.. TASK 6 Przetłumacz zdania..

OdpowiadaTemat: Powtórzenie wiadomości o częściach zdania.

Nauka o języku dla polonistów, pod red. Dubisz Stanisław, Książka i Wiedza, Warszawa 1997.. Kto to jest narrator?Porozmawiamy o tym jutro.. Składnia - dział gramatyki zajmujący się funkcją wyrazu w zdaniu, układem zdania oraz jego budową.. Ćwiczenie 1.. Podkreśl i wypisz okoliczniki z podanych zdań, określ ich rodzaj * Mój brat najszybciej zjadł obiad.TodayPowtórzyliśmy-nazwy przyborów szkolnych, artykułów żywnościowych -powtórzyliśmy odpowiedni szyk wyrazów w zdaniu i pytaniu, doskonaliliśmy rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego.. * Nauczyciel oddał nasze kartkówki.. Kiedy zostały znalezione dwie główne części zdania, wyznaczamy wyrazy, które rozwijają informacje o orzeczeniu (określają to orzeczenie) oraz rozwijają informacje o podmiocie (określają ten podmiot).Temat: Powtórzenie wiadomości o dopełnieniu i okoliczniku.. * Małgosia i Ela przygotowują się do ważnego egzaminu.. Czas trwania lekcji .. Dzisiaj cały dzień czytałem, odrabiałem lekcje i trenowałem, więc jestem zmęczony.. a) pojedyncze-zdanie zawierające jedno orzeczenie, np. Ta bluza mi się podoba.. Cele: rozpoznaję dopełnienie w zdaniu, znam i rozumiem pojęcia: dopełnienie bliższe i dopełnienie dalsze, rozpoznaję okolicznik w zdaniu, znam rodzaje okoliczników.. ZAŁĄCZNIK 7.. Zdanie pojedyncze - wypowiedź zawierająca tylko jedno orzeczenie; dzieli się na zdania rozwinięte i nierozwinięte.. poleca 85% 3434 głosów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt